wleninfo.pl wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z wleninfo.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie plików cookie. więcej w Regulaminie
Nazwa Użytkownika   Hasło      Zapamiętaj mnieKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galerii
Szokujące wyniki kontroli Starostwa.
Miejskie
Zespół Kontrolny powołany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lwóweckiego w składzie: Krystyna Piotrowicz, Ryszard Mruk, Piotr Czembrowski i Roman Kulczycki, dokonał kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych na wynagrodzenia oraz przestrzegania prawa pracy w Starostwie Powiatowym we Lwówku Śląskim. Kontroli poddano dokumentację dotycząc kadry zarządzającej za okres 2011-2014 oraz pracowników za rok 2014. Kontrolę przeprowadzono w dniach 22.05 – 18.06.2015r.

Na podstawie otrzymanych dokumentów, kierując się kryteriami zgodności z prawem, celowości, rzetelności oraz gospodarności, Zespół Kontrolny stwierdza, co następuje:

Obecność w pracy
1. Pomimo obowiązku wynikającego z zapisu Zarządzenia Starosty Lwóweckiego z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, a mówiącego: „Przed rozpoczęciem pracy pracownik potwierdza przybycie podpisem na liście obecności” – przez cały okres od 2011r. do 2014r. Józef Stanisław Mrówka- Starosta Lwówecki oraz Zbigniew Grześków- Wicestarosta Lwówecki tej czynności nie dokonywali. Należy dodać, że lista obecności jest dokumentem kadrowym, na podstawie którego dokonuje się, m.in. naliczania należnego wynagrodzenia. Brakuje również potwierdzenia obecności w pracy w dniach od 23 do 27 stycznia 2012r. oraz od 30 do 31 października 2014 r Sekretarza Powiatu – Pani Barbary Rosochackiej-Horanin oraz w całym roku 2011 Skarbnika Powiatu- Bogdana Jurczaka.

Delegacje
2. W prowadzonej dokumentacji kadrowej /listy obecności, karty ewidencji czasu pracy, rozliczone delegacje/ występują bardzo duże rozbieżności nie pozwalające jednoznacznie określić takich podstawowych faktów dotyczących pracowniczych oraz dyscyplinarnych jak np.: ilość dni wykorzystanego urlopu, czy ilość dni delegacji.

Biorąc pod uwagę liczne rozbieżności należy mieć wątpliwości co do prawidłowego naliczania wynagrodzeń oraz zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykorzystania urlopów wypoczynkowych.

3. Zespół kontrolny stwierdza, że nie stosowanie zapisów Kodeksu Pracy dotyczących wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez kadrę kierowniczą naraził budżet Powiatu na niezaplanowane wydatki na ewentualną wypłatę ekwiwalentów, co miało miejsce w przypadku Starosty J.S. Mrówki.

Stan niewykorzystanego urlopu na dzień 31.12.2014 wynosił:
Starosta Józef Stanisław Mrówka (na dzień 19.12.14) wyniósł 9 dni (wypłacono ekwiwalent).
Sekretarz Barbara Rosochacka-Horanin – 26 dni (niewykorzystany cały urlop) Skarbnik Bogdan Jurczak – 5 dni.

Takie postępowanie stanowi naruszenie art. 168 Kodeksu Pracy

Nagrody
Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim pozwala Staroście na utworzenie w roku budżetowym funduszu nagród w wysokości do 5% planowanych środków na wynagrodzenia na dany rok budżetowy.

Na rok 2014 nie utworzono zarządzeniem funduszu nagród, a tym samym nie ustalono jego wysokości na dany rok. Pomimo tego wydatkowano łącznie na nagrody dla pracowników 91.590 zł.


5. Regulamin wynagradzania, w zapisach par. 8, dopuszcza możliwość przyznania jedynie nagrody uznaniowej, która musi być uzasadniona szczególnymi, wymienionymi w pkt 1, osiągnięciami pracownika.

Należy stwierdzić, że tylko w nielicznych przypadkach, przy udzielaniu takich nagród, postępowano zgodnie z powyższymi zapisami.

Bez uzasadnienia, o którym mowa w par.8 wspomnianego Regulaminu, tylko w październiku 2014 r., wypłacono nagrody na łączną kwotę 42.150 zł

6. Brak uzasadnienia przy przyznawaniu nagród okolicznościowych budzi tym bardziej niepokój, że można w gronie pracowników Starostwa wskazać kilkuosobową grupę, która była, co do wysokości przydzielanych nagród szczególnie faworyzowana, np. /dane wg Tab.22 – Zestawienie Wynagrodzeń przedstawione przez Starostę/:
Poz.41 w Tab.22, stanowisko Naczelnik – suma nagród 3.350 zł
Poz.46 w Tab.22, stanowisko Inspektor – suma nagród 2.630 zł
Poz.46 w Tab.22, stanowisko Kierownik – suma nagród 3.350 zł

Należy dodać dla porównania, że pozostali pracownicy Starostwa na stanowisku naczelnik/kierownik otrzymywali nagrody w wysokości 1.530 zł, 1.650 zł, natomiast na stanowisku inspektor 1.230 zł - 1.430 zł.

Wątpliwości Kontrolujących budzi również wysokość niektórych dodatków specjalnych np.: Poz. 47 w Tab.22, stanowisko Kierownik – dodatek w wysokości 10.798,11 zł.

Delegacje krajowe i zagraniczne
8. Zespół kontrolny wystąpił do Starosty o podanie zestawienia kosztów delegacji krajowych i zagranicznych kierownictwa Starostwa w latach 2011-2014. W związku z faktem, że Zestawienie Delegacji nie zawiera poniesionych kosztów przejazdów Zespół Kontrolny dokonał ich kalkulacji w oparciu o wysokość stawki za 1 kilometr dla pojazdu o poj. silnika pow. 900 cm3 wg Rozporządzenia Ministra Transportu wynoszącą 0,8358 zł.
Sumując Zestawienie Delegacji z wyliczonym kosztem przejazdów ustalono, że łączny koszt wyjazdów kadry kierowniczej wyniósł w latach 2011-2014:

Starosta – 20.503,23 zł
Wicestarosta – 41.552,92 zł
Sekretarz – 4.404,78 zł
Skarbnik – 6.414,26 zł
RAZEM – 72.875,19 zł

W Zestawieniu delegacji nie jest wiarygodnie określony cel i zasadność wielu wyjazdów służbowych np.:

Starosta:
w dniach 12.07-19.07.2011 – wyjazd do Francji
w dniach 22.02-23.02.2012 – wyjazd do Warszawy
w dniu 10.10.2012 – wyjazd do Drezna
w dniu 06.03.2014 –w wyjazd do Warszawy

Wicestarosta: (redakcja wymienia tylko niektóre z zakwestionowanych wyjazdów)
w dniach 25.09-29.09.2011
wyjazd do Międzyzdrojów (koszt 990 zł)
w dniach 21.02-25.02.2012 – wyjazd do Zakopanego (koszt 1.361,50 zł)
w dniach 19.02-22.02.2014 – wyjazd do Zakopanego (koszt 1.670 zł)
w dniach 19.04-21.04.2014 – wyjazd do Baranowa Sandomierskiego (koszt 1.545 zł)
w dniach 07.09-09.09.2014 – wyjazd do Warszawy (koszt 1281 zł)
do wyżej wymienionych kosztów delegacji nie podano kosztów przejazdu

9. Analizując rozliczenia wybranych delegacji Zespół Kontrolny napotkał także inne nieścisłości, które wymagają wyjaśnień, np.:
- wspólny wyjazd Starosty i Wicestarosty do Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, na liście obecności zaznaczony lit. „D” w dniach 14-15-16 marca 2011r. delegacje wystawione dla P. Starosty na: 13-14 marca 2011r. dla P. Wicestarosty na 12-13-14 marca 2011r. pomimo, że Panowie podróżowali razem jednym samochodem służbowym.

NAGRODY dla dyrektorów
Niepokoi wzrastająca suma nagród przyznawanych w Starostwie Powiatowym i w jednostkach podległych Powiatowi. Trudno zwłaszcza znaleźć racjonalne wyjaśnienia dotyczące wysokiego wzrostu nagród w 2013 i 2014 roku biorąc pod uwagę wysokie zadłużenie Powiatu przekraczające 14 milionów złotych.

Nagrody wypłacone dyrektorom i kierownikom jednostek (bez dyrektorów szkół i placówek oświatowych)
nazwa jednostki rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
PCPR
 750 zł  2600 zl  2700 zł  4500 zł
PINB  670 zł  2200 zł  3200 zł  2800 zł
DPS Mirsk  ---  2000 zł  2308 zł  2500 zł
DPS Nielestno  2000 zł  --- 2000 zł  2500 zł
ZDP ---  1000 zł  ---  3940 zł
PUP (dyrektor i zastępca dyrektora)  10140 zł  5605,90 zł  12400 zł  28943,20 zł*
 * w przypadku PUP w roku 2014 17243,20 pochodziło z środków Ministerstwa Pracy


W dniu 1 lipca 2015 Starosta Lwówecki Marcin Fluder po wnikliwej analizie protokołu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej, wniósł wyjaśnienia oraz zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. W obszernym piśmie czytamy m.in.:

Wyjaśnienia do pkt 1
Wszelkie informacje związane z czasem pracy wprowadzane były na bieżąco do systemu kadrowo-płacowego (SIGID), w którym ewidencji podlegają takie dane jak: urlopy, delegacje, nieobecność spowodowana chorobą, oraz inne nieobecności. Na podstawie tych informacji sporządzano listę płac.

Wyjaśnienia do pkt 2
Pełna ewidencja czasu pracy, w tym delegacji jest prowadzona w systemie kadrowo- płacowym. Wydruk ten nie rozdzielał urlopu wypoczynkowego na urlop zaległy i urlop bieżący, dlatego zdecydowano się przekazać na potrzeby kontroli „ewidencję ręczną”, która stanowiła wykaz urlopów. Na wykazie tym zaznaczone były niektóre delegacje, zapisy te nie stanowiły jednak wykazu delegacji.
Starosta wskazał także – jego zdaniem – błędne ustalenia w sporządzonym przez Zespół Kontrolny zestawieniu.

Wyjaśnienia do pkt 3
Urlop przysługujący pracownikowi staje się urlopem zaległym w roku następnym po roku, w którym pracownik nabył do niego prawa. Stan niewykorzystanych urlopów na dzień 31.12.2014, o którym wspomina Komisja świadczy jedynie o tym, iż istnieje konieczność wykorzystania tych urlopów do końca 30.09.2015 roku. Nie ma więc mowy o naruszeniu art. 168KP.

Wyjaśnienia do pkt 5-6
Nagrody zostały przyznane pracownikom starostwa zgodnie z par.8-9 Regulaminu Wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim. Starosta przyznając nagrody potwierdza, że pracownik wypełnia postanowienia par.8 Regulaminu. Zróżnicowanie wysokości przyznanych nagród dla poszczególnych pracowników wynika z indywidualnej oceny efektów ich pracy.

Wyjaśnienia do pkt 8
Nieuprawnionym jest zarówno sposób wyliczenia kosztów (gdyż nie są to faktycznie koszty), jak i przypisywanie tak wyliczonych kosztów jednej osobie, ponieważ część wyjazdów służbowych była wyjazdami grupowymi

Starosta szczegółowo opisuje zakwestionowane delegacje, ponadto wyjaśnia celowość wyjazdów Wicestarosty. W wyjaśnieniach Starosty nie pojawiają się natomiast takie miejscowości jak: Zakopane, Międzyzdroje, czy Baranowo Sandomierskie.

Na zakończenie Starosta wnosi o sprostowanie nieprawdziwych lub błędnych ustaleń zawartych w protokole.


W dniu 9 lipca na pismo Starosty Fludera odpowiada Zespół Kontrolny, który szczegółowo odnosi się do zastrzeżeń i wyjaśnień przedstawionych przez Starostę.

Zespół stwierdza co następuje:
Ad. 1 Zespół podtrzymuje swoje zastrzeżenia (…)
Ad. 2 Zespół przyjmuje wyjaśnienia dot. pkt. 1  zespół podtrzymuje swoje zastrzeżenia wskazane w pkt. 2 (…)
Ad. 3 Zespół podtrzymuje swoje zastrzeżenia (…)
Ad. 4 Zespół podtrzymuje swoje zastrzeżenia (…)
Ad. 5 Zespół podtrzymuje swoje zastrzeżenia (…)
Ad. 6 Zespół podtrzymuje swoje zastrzeżenia (…)
Ad. 7 Zespół podtrzymuje swoje zastrzeżenia (…)
Ad. 8 Zespół podtrzymuje swoje zastrzeżenia (…)


W dniu 31 lipca Komisja Rewizyjna przekazała Staroście swoje zalecenia pokontrolne. Natomiast w dniu 16 września br. Starosta zapewnił Komisję Rewizyjną iż część z tych zastrzeżeń i wskazań już zostało wdrożonych a część jest w trakcje wdrażania.

lwowecki.info
Komentarze
hahaha dnia września 28 2015 22:41:12
pracowity jak mrówka hahaha
ktoś dnia września 29 2015 07:43:16
To wszystko z podatków biednych ludzi,
czart dnia września 29 2015 08:48:20
I od razu przypomina mi się tytuł filmu: "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?"
I jak to mówi przysłowie (a przysłowia są mądrością narodu) "rączka rączkę myje)
Tak jak w przypadku wyjazdów samochodem gminnym na zakupy i prywatne przetargi tak i teraz sprawa rozejdzie się pewnie po kościach.
Tym bardziej, że co niektórzy mają już doświadczenie w tych sprawach...
.. dnia września 29 2015 09:26:37
O, odezwał się ten z "czystymi łapkami" i doświadczeniem. :)
!!! dnia września 29 2015 09:37:23
nigdy nie zagłosuję na PSL ani na PO
do !!! dnia września 29 2015 10:49:23
obojętnie na kogo zagłosujesz, ludzi nie zmienisz
tarcz dnia września 29 2015 12:44:30
to masz wybór, na komunistów lub faszystów. jeden czort. a, to o wybory chodzi. nic nowego.
czart dnia września 29 2015 19:24:27
Owszem. Mam doświadczenie w "czystych rękach" jeśli o to chodzi temu kto wstydzi się podpisać. Nawet nickiem.
PSL dnia września 29 2015 20:33:45
Nic dodać nic ująć -PSL
idź do czarta dnia września 29 2015 22:01:31
KOMENTARZE ZAMIESZCZANE Z BRAMEK INTERNETOWYCH BĘDĄ BEZWZGLĘDNIE USUWANE!
UPRAWIANIE TROLLINGU BĘDZIE KARANE BANEM!
aleks dnia września 30 2015 05:34:17
no "idz do czarta" co ty bierzesz chłopie chłopaki cała kadencje sie bawli, na koniec dali sobie i swoim nagrody
Mit loallnego PSL tez walczył ze starymi długami a sam swoich spraw nie załtwił
czart dnia września 30 2015 10:08:44
Chętnie bym się odniósł gdybym wiedział do czego.
Jak dla mnie to jakieś farmazony nie poparte niczym poza ogólnikami. Konkrety poproszę.
Ja na to co piszę mam dowody i świadków. Sytuacja miała miejsce i została opisana nie tylko na tym portalu.
Mścić się nie mam za co bo to nie mnie zrobiono krzywdę i nie mnie okradziono (chociaż to niby nasze wspólne pieniądze)
Aha. I hamuj trochę kowboju bo ja Ciebie nie wyzywam. A jak przeholujesz to poproszę o znalezienie Ciebie i wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji.
Elff dnia września 30 2015 12:50:49
Nic dziwnego mnie to nawet nie dziwi . Tałatajstwo zakłamane.
do ... dnia września 30 2015 19:14:29
KOMENTARZE ZAMIESZCZANE Z BRAMEK INTERNETOWYCH BĘDĄ BEZWZGLĘDNIE USUWANE!
UPRAWIANIE TROLLINGU BĘDZIE KARANE BANEM!
czart dnia września 30 2015 20:18:30
Właśnie mi się przypomniało jeszcze jedne przysłowie.
Uderz w stół a nożyce się odezwą.
Fakty, dla mnie to się liczy. Fakty są niepodważalne.
Albo ktoś używa służbowego samochodu do celów prywatnych albo nie używa.
Albo ktoś odwala prywatę w godzinach pracy albo nie odwala.
Proste jak drut.
A wy tchórze możecie sobie szczekać i próbować obrażać. Próbować bo poważnie mógłbym takie słowa odebrać jedynie od kogoś na co najmniej podobnym poziomie intelektualnym i kulturalnym.
Dobrej nocy
Dodaj komentarz
Nick:2 + 1:
Do komentujących

Przypominamy: Komentarze, które łamią Regulamin wleninfo.pl, nie dotyczą artykułów, newsów, zdjęć, są wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa osób postronnych, propagujące nienawiść i przemoc, wpisywane z bramek będą usuwane!

Treci komentarzy opublikowanych na portalu wleninfo.pl są wyłącznie prywatną opinią użytkowników. Za treć opublikowanych komentarzy odpowiada ich autor. Komentarze internautów nie przedstawiają stanowiska wleninfo.pl

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Statystyka
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 394
Najnowszy Użytkownik: Anton25
ogłoszenia
GLKS Pogoń Wleń

Wulkanizacja

Wulkanizacja
ARTYKUŁY HISTORYCZNE RELACJE VIDEO Z ŻYCIA GMINY

Zapomniani - Chyliński
Lähnmühle - młyn we ...
90 rocznica tragedii...
ZAMEK WLEŃ ANNO DOMI...
Komu nie bije dzwon
Skradzione herby Pał...
Dzień zwycięstwa czy...
Jak promowano Lähn (...
O żmijach i złotym s...
Zamek Lenno w opałach!

więcej artykułów

Dzik(i) Wleń
Dzwon Dorothei
27 Rajd Karkonoski
Rewitalizacja miasta?
Sprawa Tarczynki
Spływ Bobrem
Podtopienia w Łupkach
Zrzut wody w Pilchowicach
DZIUNIA
26 Rajd Karkonoski
Sesja RMiG- sprawy różne
DERBY Pogoń : Czarni

video archiwum

Brak zawartości dla tego panelu

więcej artykułów
 
LOSOWE ZDJĘCIEOstatnio widzianiPogoda dla Wlenia

Urodziny Gołębiarki 2011
Urodziny Gołębiarki 2011
Urodziny Gołębiarki 2011


j23214 weeks
Administrator483 weeks
tender483 weeks
jasiek483 weeks
admin484 weeks
gisia485 weeks
jordan486 weeks
enisia486 weeks
lekul486 weeks
Maskonp486 weeks

new.meteo.pl
Copyright © Wleninfo.pl. Projekt i kodowanie : Piotr 'kintar' Kawecki - Satis sp. z o.o.
Powered by PHP-Fusion & EP IV © 2003-2005.
16903497 Unikalnych wizyt

Wszelkie materiały zawarte w serwisie zostały opublikowane nieodpłatnie oraz za zgodą ich właścicieli. Kopiowanie zawartości serwisu bez zgody redakcji zabronione.