wleninfo.pl wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z wleninfo.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie plików cookie. więcej w Regulaminie
Nazwa Użytkownika   Hasło      Zapamiętaj mnieKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galerii
KTO LEJE WODĘ?
Miejskie
W dniu 17 czerwca br. do lokatorów bloków, przy ulicy Jana Pawła II we Wleniu, należących do „Lwóweckiej” Spółdzielni Mieszkaniowej ZUOK IZERY wystosował niepokojące pismo, z którego jasno wynikało, umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zawarta pomiędzy spółką IZERY a LSM zostanie rozwiązana z powodu zaniedbań i nieprawidłowości leżących po stronie Spółdzielni.


Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Spółki ZUOK „IZERY”, niniejszym informuję Państwa, że „Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa sprawująca zarząd nieruchomością, w skład której wchodzi Państwa lokal mieszkalny, nie wykonuje prawidłowo zobowiązań umownych określonych w umowie z dnia 1 stycznia 2014 r. o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (nr W/01008).

„Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa jest odpowiedzialna za rozliczanie należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków dla poszczególnych lokali znajdujących się w przedmiotowym budynku. Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej znajdujących się w mieszkaniach powinien bowiem dokonywać tego przedstawiciel Spółdzielni, który jako zarządca nieruchomości jest obowiązany do prawidłowego rozliczania wskazań wodomierzy i poboru opłat za zużycie wody od mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze, informuję, że jeżeli spółdzielnia, nie przystąpi do prawidłowego wypełniania obowiązku rozliczania wodomierzy indywidualnych znajdujących się w poszczególnych lokalach w budynku znajdującym się we Wleniu przy ul. Jana Pawła II nr. (12,12A, 14 i 14A), do dnia 30 września 2015 r. to umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zawarta ze Spółdzielnią w dniu 1 stycznia 2014 r. zostanie wypowiedziana. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – jeżeli odbiorcą usług jest zarządca budynku wielorodzinnego lub budynków wielorodzinnych, jest on obowiązany do rozliczania kosztów tych usług. Jest to obowiązek nałożony na Spółdzielnię, którego niewykonanie może być podstawą do wypowiedzenia umowy.

Po wypowiedzeniu umowy ze Spółdzielnią wszystkie opłaty z tytułu dostaw wody będą rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego. Zużycie wykazane przez licznik główny zostanie podzielone pomiędzy wszystkich odbiorców, a  umowa indywidualna zawarta z Państwem zostanie wypowiedziana.

Mam nadzieję, że powyższe informacje wyjaśnią w sposób wyczerpujący wszystkie wątpliwości w przedmiotowym zakresie i przyczynią się do szybkiego zakończenia niniejszej sprawy oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rozliczeniowych przez Spółdzielnię.

Z poważaniem Prezes Zarządu Wiesław Gierus


Sprawa wydaje się być bardzo poważna. Tym bardziej, iż za nieporozumienia pomiędzy zarządami Spółdzielni i spółki IZERY konsekwencje finansowe poniosą lokatorzy. Dlatego niezwłocznie po otrzymaniu pisma wystosowałem do Zarządu Lwóweckiej Spółdzielni Mieszkaniowej pismo, z prośbą o przedstawienie wyjaśnień. W dniu dzisiejszym Zarząd LSM przedstawił swoje obszerne stanowisko w sprawie:


W nawiązaniu do pisma Spółki ZUOK „Izery” w Lubomierzu z dnia 17.06.2015r. Zarząd „Lwóweckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w/w pismo zawiera szereg nieprawdziwych, a wręcz kłamliwych informacji.

Kłamliwą informacją jest twierdzenie, że spółdzielnia nie wykonuje prawidłowo zobowiązań umownych określonych w umowie z dnia 01.01.2014r. lecz nie określono jakich to zobowiązań nie wykonuje i w jakich § umowy zobowiązania te są określone. Zdaniem spółdzielni jest wręcz odwrotnie, ponieważ spółdzielnia wykonuje wszystkie zobowiązania ustalone w umowie lecz nie można tego powiedzieć o w/w Spółce. Nadmieniamy, że spółdzielnia prowadzi prawidłowe rozliczenie należności z tytułu dostaw wody do nieruchomości i z tego tytułu spółdzielnia nie ma żadnych zaległości w zapłatach za wystawione faktury przez Spółkę.

Zastanawiające jest to, że spółka ma zastrzeżenia do pracy zarządu, lecz żadnych konkretnych sytuacji nie przedstawiono w piśmie kierowanym do mieszkańców, bo do dnia dzisiejszego nie skierowano żadnego pisma i nie podano jakichkolwiek podstaw aby kierować tak kłamliwe treści pod adresem spółdzielni.

Umieszczenie w piśmie informacji, że „odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej (a co to ma wspólnego z dostawą wody zimnej) i zimnej znajdujących się w mieszkaniach powinien bowiem dokonywać przedstawiciel spółdzielni, która jest zarządcą nieruchomości jest obowiązana do prawidłowego rozliczania wskazań wodomierzy i poboru opłat za zużycie wody od mieszkańców” jest pozbawiona jakichkolwiek podstaw prawnych i świadczy, że w Spółce nie znają tak podstawowego aktu prawnego jak Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 147 oraz 1033 z późniejszymi zmianami) oraz zawartej umowy.

Zapis Art. 6 ust 6 w/w ustawy stwierdza, że umowa na dostawę wody może być zawarta także z osobą korzystającą z lokalu. Umowa Nr W/01008/ zawarta w dniu 01.01.2014r. w § 10 ust. 4 stwierdza, że rozliczenia z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków do poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych dokonywane są na podstawie odrębnych umów zawartych z użytkownikami lokali (mieszkańcami). Spółka nie przedstawia skąd taka zmiana w stosunku do umowy, której podobno to spółdzielnia nie wykonuje prawidłowo jej ustaleń i na podstawie jakich przepisów twierdzi się, że to spółdzielnia powinna dokonywać odczytu.

Uważamy, że Spółka postąpiła bardzo nieetycznie nie przedstawiając żadnych konkretów co do „winy” Spółdzielni a mieszkańcom przedstawiła informacje mijające się z prawdą.

Kolejną „dziwną” informacją jest zacytowanie art. 26 ust. 1 (winno być ust. 2) ale tylko pierwszego zdania, jakimś cudem pominięto drugie zdanie z w/w artykułu, które brzmi „suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i w tym miejscu zdaniem spółdzielni tkwi cały problem spółki. W dniu 21.01.2015r. Spółdzielnia otrzymała od spółki wyliczenie różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II 14a we Wleniu, w których spółka wykazała, że z rozliczenia wynikła różnica  in -( minus)  o 6,3 m3 wody na wartość 61,43 zł. tj. powstała nadpłata.

Dotychczas zawsze sytuacja była odwrotna wyliczano niedopłatę i spółdzielnia w takim przypadku musiała dopłacać wyliczoną różnicę a kwotą obciążano lokatorów zgodnie z w/w ustawą i regulaminem rozliczania wody zimnej obowiązującym w spółdzielni. Zgodnie bowiem z § 11 ust. 3 w/w umowy aby prawidłowo rozliczyć powstałą różnicę (nadpłata) zwróciliśmy się do spółki o sporządzenie odpowiedniej faktury i zwrot kwoty, którą zgodnie z ustawą i regulaminem winniśmy zwrócić lokatorom  budynku. Do dnia dzisiejszego pomimo prowadzenia korespondencji w tej sprawie Spółka nie sporządziła odpowiedniej faktury i wyliczona kwota niedopłaty nie została zwrócona a do tego Spółka uważa, że ta kwota Spółdzielni jest nienależna. Spółdzielnia zdziwiona jest takim postępowaniem bo dostawca wody do budynków spółdzielczych w Lwówku Śląskim tj. Przedsiębiorstwo Wodo- Kanalizacyjne w Bolesławcu nie ma problemu w takich sytuacjach i bez żadnych problemów zwraca spółdzielni kwoty gdy rozliczenie z mieszkańcami wskazuje kwotę ujemną (nadpłatę) tj. gdy suma wodomierzy w budynku jest większa niż wskazania wodomierza głównego. Kilkakrotnie sugerowaliśmy aby Spółka „Izery” nawiązała kontakt ze Spółką w Bolesławcu celem zapoznania się ze sposobem rozliczania lecz jedyną odpowiedzią ze strony Spółki „Izery” do dnia dzisiejszego jest pismo szkalujące spółdzielnię przed odbiorcami wody we Wleniu.

Zarząd Spółdzielni jest mocno zaniepokojony poczynaniami Spółki „Izery”, która ze względu na niemożliwości rozwiązania tak błahego problemu ucieka się do tego typu działania.

Nadmieniamy, że zarząd spółdzielni wystąpi z pismem do Spółki „Izery” aby przedstawiła konkretne zarzuty jakie ma w stosunku do spółdzielni i przedstawiła jakich zobowiązań umownych określonych w umowie nie wykonuje prawidłowo z podaniem konkretnych § umowy, na podstawie jakich zapisów ustawy i umowy jest zobowiązana do dokonywania odczytów stanów wodomierzy, jakich i na jakiej podstawie prawnej spółdzielnia nie wykonuje prawidłowego obowiązku rozliczania wodomierzy indywidualnych znajdujących się w mieszkaniach, oraz jakich usług rozliczeniowych spółdzielnia nie wykonuje prawidłowo.
Pismo podpisał Zarząd "Lwówecka" Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Jak nie wiadomo o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze. Nie rozumiem jednak, dlaczego zarządy spółki IZERY i Spółdzielni chcą „drzeć koty” kosztem mieszkańców narażając ich na zupełnie niepotrzebny stres a być może i koszty?
Liczę, iż zarządy stać na to, aby się spotkać i porozmawiać i że wkrótce poznamy podjęte ustalenia a lokatorzy nie poniosą z tego tytułu konsekwencji finansowych.

Komentarze
! dnia czerwca 26 2015 23:17:56
[quoteW dniu 17 czerwca br. do lokatorów bloków, przy ulicy Jana Pawła II we Wleniu, należących do rLwóweckiejr1;]Spółdzielni Mieszkaniowej...[/quote] Dlaczego, panie redaktorze nazwa w cydzysłowie?
* dnia czerwca 27 2015 08:34:35
może dlatego, że LWÓWECKA to jej nazwa?
janek dnia czerwca 27 2015 09:15:27
ja mieszkam we Wspólnocie i budynek ma licznik głowny . Przychodzi rachunek na Wspólnotę a zarządca rozlicza mieszkania w budynku i tak powinno być, nie rozumiem dlaczego spółdzielnia ma pretensje
ale dnia czerwca 27 2015 19:48:42
spółdzielnia ma pretensje bo robic cos trzeba...
najlepiej brac kase i robic z każdego durnia
Mieszkaniec dnia czerwca 29 2015 19:31:10
Woda i ścieki z powrotem do gminy i tyle. Prywaciarze będą się dorabiać na mieszkańcach i dyktować ceny, jeszcze ze dwie podwyżki i będziemy bulić jak za energie elektryczną, pomijając to że woda powinna być za darmo, albo symboliczną opłatę, jak to ma miejsce w cywilizowanych krajach, to jeszcze oddaje się źródło dochodu gminy jakim są opłaty za ścieki w prywatne ręce. Skandal. Kto ma ścieki ten ma kasę. Jeśli Burmistrz nie może rozwiązać tej chorej umowy to niech rozpisze referendum, które ( jeśli mieszkańcy tak zdecydują) go do tego zobliguje, będzie miał podkłądke.
sasiad mieszkańca dnia czerwca 30 2015 15:57:44
wszystko powinno być za darmo, mi odcieli prad i nie place, auta też nie mam więc benzyna za darmo, woda za darmo - bo mam studnię a gdzie te cywilizowane kraje gdzie jest wszystko za darmo? chętnie tam wyjadę
Mieszkaniec dnia czerwca 30 2015 22:16:59
Nie wiedziałem że mam trolla za sąsiada, ale spoko. Gdzie pisze że wszystko za darmo? Cywilizowane kraje? Najlepiej na zachód, ale co kto lubi trolle może i na wschód, tam lubią takich co nie narzekają i nic nie maja i jest im fajnie jak jest, bez auta może być ciężko ale może dasz rade, powodzenia w każdym razie i szerokiej drogi.
Woda dnia lipca 01 2015 09:29:59
Śmieszne i kompromitujące jest pismo zarządu LSM. Nie było odważnej/ego podpisać pismo? Podstawą naliczenia jest główny wodomierz. WSKAZANIE licznika głównego jest rozliczeniem za wodę i ścieki. Jeżeli wyniki na podstawie liczników są niższe lub wyższe niż odczyt licznika głównego, to może być :
1.Błędne wyliczenie sumy zużycia.
2.Defekt licznika w lokalu mieszkalnym. Wymiana na koszt zarządu!
3.Wyciek w obiekcie.Te koszta ponosi zarząd!
4.Oszustwa lokatorów. Takie też często się zdarzają.
Za wszystkie różnice od licznika głównego odpowiada ZARZĄD spółdzielni mieszkaniowej i nadpłaty lub niedopłaty musi rozliczyć spółdzielnia z lokatorami. Podstawowe pytanie, czy wszystkie mieszkania posiadają SPRAWNE wodomierze na wodę zimną i ciepłą? O ile takie liczniki są zamontowane. Dla lokatorów polecam robić regularnie zdjęcia wszelkich liczników na koniec każdego miesiąca i zdziwicie się sami, jak duże mogą być różnice w naliczeniach spółdzielni. Robię tak od lat i pilnuję dokładnych rozliczeń z dostawcą wody oraz prądu. Za wszelkie różnice od licznika głównego odpowiedzialność ponosi zawsze właściciel lub zarządca.

Mieszkaniec, w naturze też nie ma nic za darmo. Wskaż kraje cywilizowane, w których woda jest jeszcze za darmo. Ile płacisz za 1 litr wody? A kto leje i mąci wodę? Zawsze pismaki.
Mieszkaniec dnia lipca 01 2015 12:39:19
@Woda, za darmo może faktyczni się zapędziłem, w końcu Irlandia wprowadziła opłaty od zeszłego roku tylko że nadal mają najtańszą wodę w Europie na drugim biegunie jest Polska z najdroższą wodą w Europie i nie jasnymi zasadami naliczania. Fajnie że pilnujesz swoich interesów, że robisz fotki wodomierzy i innych liczników, że z lupką i kalkulatorem sprawdzasz paragony w sklepie, że zapewne w markecie z każdym towarem idziesz do czytnika bo przecież na półeczce cenka może być inna. Wspaniale, ale czy na pewno oto w tym wszystkim chodzi? Czy ludzie muszą dostawać listy z pogróżkami chociaż płacą rachunki (słone), czy może jednak fajnie by było żeby było normalnie i człowiek nie musiałby na każdym kroku patrzeć kto i kiedy go spróbuje wyruchać?? Jak uważasz?
sasiad mieszkańca dnia lipca 01 2015 14:39:09
Sam jesteś trolem, pogubiłeś się w swoich wypocinach , żałosne. A ludzie, którzy nie mają samochodu są gorsi od ciebie ?
Mieszkaniec dnia lipca 01 2015 16:16:12
Nic takiego nie napisałem. Czujesz się od kogoś gorszy?
poczytaj mieszkaniec a nie pie....l głupot dnia lipca 01 2015 17:03:07
Cennik wody w Irlandii wszedł w życie w Irlandii 1 października 2014 w roku i określa wysokość opłat dla wszystkich gospodarstw domowych.

Cenny opłat za wodę w Irlandii został podzielony na kilka kategorii w zależności od tego czy w domu lub apartamencie jest zainstalowany licznik wody lub nie.

Komisja Regulacji Energetyki podała do wiadomości oficjalne ceny za wodę. Domy i apartamenty w których jest zainstalowany wodomierz będą rozliczane za każdy jeden m3 (metr sześcienny r11; 1000 litrów) w kwocie s64;2.44, podwojonej do s64;4,88 na pokrycie kosztów za odprowadzanie ścieków. Pierwszych rachunków możemy się spodziewać w styczniu 2015 roku.
Woda dnia lipca 01 2015 19:58:57
@Mieszkaniec, to ile płacisz za 1 litr wody? I po co ta złośliwość ze szkiełkiem i liczydełkiem? Wiesz chyba co to jest zasada ograniczonego zaufania? Co masz do prywaciarzy? Przemawia przez Ciebie agitator bolszewizmu . Gdyby nie prywaciarze nie miałbyś co do gara włożyć. Ty co, też dekownik na państwowym ciepłym garnuszku, jak ten wiecznie napity stróż kielicha? Swoją drogą, jak długo będzie ten pijaczyna na usługach burmistrza. Odważy się zlikwidować Straż Miejską? A co na to radny Marek Dral ? Też nabrał wody w usta i leje tam gdzie pasuje? No, no. Lejcie wodę dalej. Powtarzam, odczyt głównego licznika NIGDY nie może być mniejszy od naliczeń spółdzielni! Jeśli tak jest, to jest to oszustwo. Proste?
Mieszkaniec dnia lipca 01 2015 20:02:56
@Up 1)nie pisz w necie po pijaku.2) czytaj ze zrozumieniem posty do których chcesz się odnieść,3) jak już zrozumiesz to ,cytując Twój nick , nie pi.....l głupot,. Tylko tyle i aż tyle.
Mieszkaniec dnia lipca 01 2015 20:16:25
@Woda do prywatnych przedsiębiorców, którzy jeszcze utrzymują te państwo na powierzchni nic nie mam. odnoszę się raczej do kwestii kto czerpie zyski, które mogła by czerpać biedna przecież gmina oraz do tego ,że woda powinna być dostępna dla wszystkich możliwie najtaniej, co w przypadku firmy prywatnej nie jest takie oczywiste, a gmina ma chyba to w obowiązku realizować (mogę się mylić nie jestem z ustawą o samorządzie na bieżąco) i bilansować a nie zarabiać na dostawie. Co to pozostałych kwestii to zgadzam się w pełni zwłaszcza z likwidacją straży miejskiej. Ps. za litr wody płacę za dużo.
Woda dnia lipca 03 2015 10:47:00
@Mieszkaniec, konkretnie. Ile płacisz za 1 litr wody z dopłatą Gminy? Nie pisz głupot. IZERY są spółką 4 Gmin i powinieneś wiedzieć, że 25% udziału ma Gmina Wleń. Jednak piszesz jak bolszewik. Zamknij kurek i nie chlap na darmo. Zbieraj deszczówkę.
Dodaj komentarz
Nick:2 + 5:
Do komentujących

Przypominamy: Komentarze, które łamią Regulamin wleninfo.pl, nie dotyczą artykułów, newsów, zdjęć, są wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa osób postronnych, propagujące nienawiść i przemoc, wpisywane z bramek będą usuwane!

Treci komentarzy opublikowanych na portalu wleninfo.pl są wyłącznie prywatną opinią użytkowników. Za treć opublikowanych komentarzy odpowiada ich autor. Komentarze internautów nie przedstawiają stanowiska wleninfo.pl

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Statystyka
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 394
Najnowszy Użytkownik: Anton25
ogłoszenia
GLKS Pogoń Wleń

Wulkanizacja

Wulkanizacja
ARTYKUŁY HISTORYCZNE RELACJE VIDEO Z ŻYCIA GMINY

Zapomniani - Chyliński
Lähnmühle - młyn we ...
90 rocznica tragedii...
ZAMEK WLEŃ ANNO DOMI...
Komu nie bije dzwon
Skradzione herby Pał...
Dzień zwycięstwa czy...
Jak promowano Lähn (...
O żmijach i złotym s...
Zamek Lenno w opałach!

więcej artykułów

Dzik(i) Wleń
Dzwon Dorothei
27 Rajd Karkonoski
Rewitalizacja miasta?
Sprawa Tarczynki
Spływ Bobrem
Podtopienia w Łupkach
Zrzut wody w Pilchowicach
DZIUNIA
26 Rajd Karkonoski
Sesja RMiG- sprawy różne
DERBY Pogoń : Czarni

video archiwum

Brak zawartości dla tego panelu

więcej artykułów
 
LOSOWE ZDJĘCIEOstatnio widzianiPogoda dla WleniaMemoriał - biegi szkolne.


j23216 weeks
Administrator484 weeks
tender484 weeks
jasiek485 weeks
admin486 weeks
gisia487 weeks
jordan488 weeks
enisia488 weeks
lekul488 weeks
Maskonp488 weeks

new.meteo.pl
Copyright © Wleninfo.pl. Projekt i kodowanie : Piotr 'kintar' Kawecki - Satis sp. z o.o.
Powered by PHP-Fusion & EP IV © 2003-2005.
16936380 Unikalnych wizyt

Wszelkie materiały zawarte w serwisie zostały opublikowane nieodpłatnie oraz za zgodą ich właścicieli. Kopiowanie zawartości serwisu bez zgody redakcji zabronione.